HIMALI Project Staff

AEC/FNCCI- HIMALI Project Team

Ram mani

Mr Rammani Poudyal                                    
National Team Leader (AEC)
ramani.paudyal@aec-fncci.org

Hemprabha pandey                                                Uran joshi

Dr. Hemprabha Pandey                             Mr. Uran Joshi
RAPS (Regional Central)                                RAPS

hem.prabha@aec-fncci.org                         uran.joshi@aec-fncci.org

 

Ranju shah                                    shree kris

 

Ms. Ranju Shah                                        Mr. Shree Krishna Gautam
RAPS                                                          RAPS
ranju.shah@aec-fncci.org                           sri.krishna@aec-fncci.org

Sanjeev ma                                            Yuvaraj gu

Mr Sanjeeb Maharjan                                 Mr Yuvaraj Gurung

DAES, Solukhumbu                                       DAES, Sankhuwasabha
maharjansanziv@gmail.com                          pokharel_mkd@yahoo.com

Shiku                                                   ???????????????????????????????????? 

Mr.Birad Lal Siku Shrestha                          Mr. Narayan Shrestha

DAES, Rasuwa                                                 DAES, Jumla
biradsiku@gmail.com                                       narayan.sh@aec-fncci.org

ram chandra                                               Tirtha

Mr. Ram Chandra Adhikari                          Mr. Tirtha Raj Dhakal
DAES, Dolkha                                                 DAES, Mustang
rc_adhikari2008@hotmail.com                       tr_dhakal@yahoo.com

Ang bahadur                                              Jagat Bham

Mr. Ang Bahadur Lama                              Mr. Jagat Bham

DAES, Dolpa                                                  DAES, Mugu

angblama@gmail.com                                   bhamjagat@gmail.com

Kamal

Mr. Kamal Bh. Chhatyal                           

DAES, Humla
ksmal.chhatyal@aec-fncci.org