HIMALI Project Staff

AEC/FNCCI- HIMALI PROJECT TEAM

Ram mani

Mr Rammani Poudyal                                    
National Team Leader (AEC)
ramani.paudyal@aec-fncci.org

Hemprabha pandey                                                Uran joshi

Dr. Hemprabha Pandey                             Mr. Uran Joshi
RAPS (Regional Central)                                RAPS

hem.prabha@aec-fncci.org                         uran.joshi@aec-fncci.org

Sanjeev ma                                            Yuvaraj gu

Mr Sanjeeb Maharjan                                 Mr Yuvaraj Gurung

DAES, Solukhumbu                                       DAES, Sankhuwasabha
maharjansanziv@gmail.com                          pokharel_mkd@yahoo.com

Ranju shah

 

                                     Shiku   

Ms. Ranju Shah                                         Mr.Birad Lal Siku Shrestha

RAPS                                                           DAES, Rasuwa
ranju.shah@aec-fncci.org                            biradsiku@gmail.com

ram chandra                                           Tirtha

Mr. Ram Chandra Adhikari                       Mr. Tirtha Raj Dhakal
DAES, Dolkha                                              DAES, Mustang
rc_adhikari2008@hotmail.com                     tr_dhakal@yahoo.com

Ang bahadur                                            Jagat Bham

Mr. Ang Bahadur Lama                             Mr. Jagat Bham

DAES, Dolpa                                                 DAES, Mugu

angblama@gmail.com                                  bhamjagat@gmail.com

binod kumar

Mr. Binod Kumar Shahi

DAES, Humla
binod.shahi@aec-fncci.org